×

Предупредување

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 • all text

  Markoski K73 LTD

  Civil Engineering
 • all text

  Markoski K73 LTD

  Civil Engineering
 • Markoski K73 LTD

  Civil Engineering
 • Markoski K73 LTD

  Civil Engineering

За нас

МАРКОСКИ К 73 ДООЕЛ СТРУГА е друштво со ограничена одговорност, основано во 2006 година. Ние сме специјализирани за градежништво.Во нашето 15-годишно искуство како изведувач во градежништвото, нашето присуство на пазарот го оправдавме со успешно завршување на многу проекти. Наша специјалност е нискоградба: изградба на системи за водоснабдување и канализација, рехабилитација и санитација на постоечки цевководи, тестирање и пуштање во работа на цевководи, ископ на ровови, длабоки вертикални ископи, изградба на насипи, изградба на патишта, асфалтирање, речни корита/канали, одводнување и наводнување, пумпни станици, станици за третман на отпадни води и изградба на други хидротехнички објекти.Нашата компанија се базира на 100% приватен капитал.

Нашите проекти се извршуваат навремено со помош на нашиот тим од професионални инженери, технички и помошен персонал, користејќи наша современа механизација и техничка опрема.

Систем за контрола на квалитет

Нашето искуство е во согласност со меѓународните стандарди и регулативи како сертифицирани во нашите системи за управување со квалитет, животна средина и здравје и безбедност ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 за градежништво и проектирање во градежништвото.

Политика за животна средина и социјална политика

Работењето на одговорен и одржлив начин е најважно за МАРКОСКИ К 73 ДООЕЛ СТРУГА. Додека се грижиме да го водиме нашиот бизнис во согласност со очекувањата и на задоволство на нашите почитувани клиенти, ние исто така ја гледаме општествената одговорност како дисциплина која ни помага да управуваме со ризиците и да ги максимизираме можностите што ни се достапни на пазарот.

Искуство

Нашата компанија има искуство и на домашни и на меѓународни тендери и во следење на домашните и меѓународните регулативи како што се условите за договор FIDIC, PRAG, условите за договор на UNDP и други регулативи утврдени од меѓународните инвестициски агенции.

Нашата мисија

Нашата мисија е успешно завршување на сите наши проекти, без разлика на нивната големина и сложеност, со следење на техничките спецификации и барањата за квалитет на проектот, како и почитување на барањата за здравје и безбедност и заштита на животната средина.
Посветени сме на разбирање, следење и управување со нашите социјални, еколошки и економски влијанија кои ќе ни овозможат да придонесеме за пошироката цел на општеството за одржлив развој.