Проекти

Markoski К73 Civil Engeneering

Почеток

Крај


Идентификација на договорот


Улога

09/2021

12/2022

Проект: Изградба на канализациони линии во с.Вевчани, Општина Вевчани

Работодавач: TAV TEPE AKFEN Investment Construction and Operational Joint Stock Company-Republic of Turkey, Brach Office Skopje, the Republic of North Macedonia
Адреса: Bosphorus, No 1 Area Code 219 Mralino, 1041 Iinden

Изведувач

09/2021

11/2021

Проект: Реконструкција на пристапен пат Зодишта-Пелвец –Општина Вевчани

Работодавач: Центар за развој на Југозападниот плански регион

Адреса: Владо Малески Тале бр.1/5, П.Фах 27

Изведувач

08/2021

04/2022

Проект: Дислокација на доводен цевковод за водоснабдување на градот Струга

Работодавач: Општина Струга

Адреса: Мајка Тереза бб

Изведувач

08/2021

12/2021

Проект: Реконструкција на главен довод од Пашоски ливади до собирна шахта за град Прилеп

Работодавач: TAV TEPE AKFEN Investment Construction and Operational Joint Stock Company-Republic of Turkey, Brach Office Skopje, the Republic of North Macedonia
Адреса: Bosphorus, No 1 Area Code 219 Mralino, 1041 Iinden

Под-Изведувач

07/2021

01/2021

Проект: Изградба на канали за одводнување, проширување на постоен систем за наводнување и изградба на тампонирани патишта, село Егри, Општина Битола, Република Северна Македонија

Работодавач: Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (“ФАО”)
Адреса: Viale Terme di Caracalla, Rome

Изведувач

06/2021

09/2021

Проект: Изградба на фекална канализација во с.Волино, Општина Дебрца

Работодавач: Oпштина Дебрца
Адреса: с.Белчишта, Општина Дебрца

Изведувач

06/2021

09/2021

Проект: Изградба на цевковод за водоснабдување-проект: систем за следење и откривање и намалување на истекување во реално време во мрежите за дистрибуција на вода-паметна заштеда на вода- Цевковод за водоснабдување на ул. Кочо Рацин- HDPE PE100 OD250 PN 10

Работодавач: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Адреса: Брисел, Белгија

Изведувач

06/2021

02/2022

Проект: Изградба на основна внатрешна и надворешна инфраструктура во ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Прилеп Дел 2 Изведба на хидротехничка инфраструктура во ТИРЗ Прилеп, дел од периметарската ограда на ТИРЗ Прилеп и капијата на главниот влез

Работодавач: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Адреса: бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје

Изведувач

05/2021

08/2021

Проект: Набавка, транспорт и машински вградување на асфалт за објект: Реконструкција на паркиралишта, пешачки и велосипедски патеки на улица Партизанска (Дел 1 Корпус- ул.Маркс и Енгелс) во Струга

Работодавач: Сандра Инженеринг ДОО Скопје
Адреса: бул. Партизански одреди бр. 151, 1000 Скопје

Под-Изведувач

05/2021

06/2021

Проект: Изградба на водоводна лиија во с.Требеништа и Горенци, Општина Дебрца

Работодавач: Oпштина Дебрца
Адреса: с.Белчишта, Општина Дебрца

Изведувач

04/2021

11/2021

Проект: Изградба на индивидуални канализациони приклучоци во с.Волино, Општина Дебрца

Работодавач: Oпштина Дебрца
Адреса: с.Белчишта, Општина Дебрца

Изведувач

11/2020

12/2021

Проект: Изградба за канализациона мрежа со предтретман на отпадни води за н.м. Белче, општина Демир Хисар

Работодавач: Министерство за транспорт и врски на РМ
Адреса: Ул.“Даме Груев” бр.6, 1000 Скопје

Изведувач

12/2020

12/2021

Проект: Изведување на градежни работи

Работодавач:Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

11/2020

07/2021

Проект: Изведба на куќни приклучоци на реконструираната водоводна мрежа во централно и пошироко подрачје во град Ресен – II фаза

Работодавач: Министерство за транспорт и врски на РМ
Адреса: Ул.“Даме Груев” бр.6, 1000 Скопје

Изведувач

03/2020

11/2020

Проект: Изградба на доводна мрежа ,фекална и атмосферска канализација, изградба на објекти во енергетиката (н.н и подземни инфраструктурни објекти) - УЛИЦА ,,ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ – ДЕЛ И КРАК

Работодавач:Општина Прилеп

Адреса: Ул. Прилепски бранители бр.1 Прилеп

Изведувач

11/2020

12/2020

Проект: „Реконструкција на фекална канализација на улица Трафо-Бубаној-Смолејца (фаза 2)“

Назив на Работодавачот: Општина Вевчани

Адреса: Населено место без уличен систем Вевчани, 6335

Изведувач

10/2020

11/2020

Проект: Чистење на регулирано корито на река Црн Дрим - урбан дел - должина 765 метри

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

08/2020

9/2020

Проект: Чистење на депониран нанос во Охрдиско Езеро (доток до река Црн Дрим) - 600 метри

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

06/2020

11/2020

Проект: Работи за Реконструкција и уредување на улица во с.Лешани, Општина Дебрца

Работодавач:Општина Дебрца

Адреса: с.Белчишта, 6344 Општина Дебрца

Изведувач

05/2020

08/2020

Проект:Изградба на инфраструктурни објекти за атмосферска и фекална канализација, за фекална канализација(согласно програма)-Големо Коњари (примарна мрежа)

Работодавач:Општина Прилеп

Адреса: Ул. Прилепски бранители бр.1 Прилеп

Изведувач

04/2020

11/2020

Назив на договорот: Реконструкција на водоводни и канализациони инсталации во град Прилеп

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација-Прилеп

Адреса: Ул. Александар Македонски бр.559 Прилеп

Изведувач

03/2020

06/2020

Проект: Транспорт и вградување на тампонски слој на патишта и улици на територијата на Општина Прилеп

Работодавач:Општина Прилеп

Адреса: Ул. Прилепски бранители бр.1 Прилеп

Изведувач

12/2019

05/2020

Проект: Реконструкција на улица 1 во с.Наколец

Работодавач:Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

11/2019

03/2020

Проект: Изградба на коловоз на улици во с.Базерник

Работодавач:Општина Демир Хисар

Адреса: Ул. Битолска бб, 7240 Демир Хисар

Изведувач

12/2019

03/2020

Проект: Реконструкција на општински пат Р103 Суво Грло, општина Демир Хисар

Работодавач: Општина Демир Хисар

Адреса: Ул. Битолска бб, 7240 Демир Хисар

Изведувач

12/2019

03/2020

Назив на договорот: Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште Каланој-Обиколница 1

Работодавач: Општина Вевчани

Адреса: Ул. Населено бесто без уличен систем 6335, Вевчани

Изведувач

11/2019

01/2020

Назив на договорот:„Изведба и уредување на атрактивни зони и патеки во ЈЗПР“ – ЛОТ 1: Пешачка патека Струга – с. Калишта, според утврдена техничка спецификација

Назив на Работодавачот: Центар за развој на Југозападен плански регион

Адреса: ул. Владо Малески-Тале 1/5, п.фах. 27

6330, Струга

Изведувач

09/2019

03/2020

Назив на договорот:Реконструкција на улица Преспанска и доградба со реконструкција на главна водоводна линија и изградба на дел од секундарна линија на истата улица и реконструкција на улица Стив Наумов

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

09/2019

04/2020

Назив на договорот: Изградба на водоводна мрежа во с.Издеглавје и с.Слатински Чифлик, Општина Дебарца

Назив на Работодавачот: Општина Дебрца

Адреса: 6344 Белчишта, Општина Дебрца

Изведувач

2019

2020

Назив на договорот: Фекална и атмосферска канализација за североисточниот дел од градот-Прилеп

Назив на Работодавачот: Oпштина Прилеп

Адреса: Ул. Прилепски бранители бр.1 Прилеп

Изведувач

11/2019

01/2021

Назив на договорот: Изградба на системи за наводнување од мали размери во општините во Р.С. Македонија/ ЛОТ 1-Рехабилитација на испуст на браната Чаушица и изградба на систем за наводнување во општина Босилово

Назив на Работодавачот: Европска Унија

Адреса: Б-1049, Брисел, Белгија

Изведувач

05/2019

01/2021

Назив на договорот: Програма за наводнување на Јужна Вардарска долина со Договор за подизведувачки работи за Изведување градежни работи за Програма за наводнување на Јужна Вардарска долина, мрежа за наводнување за Јосифово долна зона РЦ3 со делнични цевководи и мрежа за наводнување Јосифово горна зона РЦ4 со делнични цевководи

Назив на Работодавачот: СТРАБАГ АГ подружница СТРАБАГ Скопје

Адреса: Мирче Ацев бр. 2, 1000 Скопје

Подизведувач

04/2019

02/2020

Назив на договорот: Реконструкција на водоводни и канализациони инсталации во град Прилеп

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација-Прилеп

Адреса: Ул. Александар Македонски бр.559 Прилеп

Изведувач

10/2018

10/2019

Назив на договорот: Изведба на градежни работи на објект Штип-Радовиш Експресен пат А4

Назив на Работодавачот: СТРАБАГ АГ подружница СТРАБАГ Скопје

Адреса: Мирче Ацев бр. 2, 1000 Скопје

Под-изведувач

2018

2019

Назив на договорот: Изградба на канализациона мрежа во с.Едрениково, Општина Василево

Назив на Работодавачот: UNDP

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

2018

2018

Назив на договорот: ЛОТ 1 Младо Нагоричане Пелинце(граница), R1207; Куманово-Свети Николе R1207 Тетово-Попова Шапка

Назив на Работодавачот: СТРАБАГ АГ подружница СТРАБАГ Скопје

Адреса: Мирче Ацев бр. 2, 1000 Скопје

Подизведувач

2018

2019

Назив на договорот: Изградба на улица 6 и 7 Фаза II во с. Долно Дупени

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2018

2018

Назив на договорот:Изградба и реконструкција на делница Битола – Кременица, како дел од кракот 10Д од коридор 10“

Назив на Работодавачот:СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје

Адреса: Мирче Ацев бр. 2, 1000 Скопје

Подизведувач

2018

2018

Назив на договорот: Изградба на хидројаловиште бр.4 Рудник САСА

Назив на Работодавачот:СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје

Адреса: Мирче Ацев бр. 2, 1000 Скопје

Подизведувач

2018

2018

Назив на договорот: Доградба со реконструкција на дел од водоводна мрежа во град Ресен II фаза.

Назив на Работодавачот: Министерство за транспорт и врски на РМ
Адреса: Ул.“Даме Груев” бр.6, 1000 Скопје

Изведувач

2018

2018

Назив на договорот: Изградба на крак за атмосферска канализација на дел 2 од ул."29-ти Ноември" – Ресен

Назив на Работодавачот: Општина Ресен – "Проект за заштита на Преспанското Езеро" кофинансиран од Швајцарска конфедерација

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2017

2018

Назив на договорот: Изградба на крак за водоводна мрежа на дел од ул.Димитар Влахов , изградба на водоводна мрежа во село Сливница (куќни приклучоци) и изградба на водоводна мрежа и филтер станица во Т.Н. Претор

Назив на Работодавачот: Општина Ресен – "Проект за заштита на Преспанското Езеро" кофинансиран од Швајцарска конфедерација

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2017

2018

Назив на договорот: Изградба на крак за фекална канализација во населба Пролет Ресен и негово поврзување со постојниот колектор, изградба на на крак за фекална канализација во село Дрмени и негово поврзување со постојниот колектор и изградба на атмосферска канализација на дел од ул."29-ти Ноември" (Нова Слога).

Назив на Работодавачот: Општина Ресен – "Проект за заштита на Преспанското Езеро" кофинансиран од Швајцарска конфедерација

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2017

2017

Назив на договорот: Чистење канал/речно коритo на река Црна ЛОТ 4: 9+000 до 14+500 km

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

2017

2017

Назив на договорот: Чистење канал/речно коритo на река Црна ЛОТ 4: 26+500 до 32+200 km

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

2016

2017

Назив на договорот: Изградба на секундарна водоводна мрежа во град Ресен

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

2015

2017

Назив на договорот: Доградба со реконструкција на дел од водоводна мрежа во град Ресен, по принципот ”клуч во рака“

Назив на Работодавачот: Министерство за транспорт и врски на РМ

Адреса: Ул.“Даме Груев” бр.6, 1000 Скопје

Изведувач

2015

2016

Назив на договорот: Изведба на линиска инфраструктурна градба (Делница за уличен водовод по улица Александар Македонски Прилеп, во УАЕ бр.11, Делница од Пелагонија Турист до индустриска зона Металец)

Назив на Работодавачот: ЕЛС Општина Прилеп

Адреса: ул.“Прилепски Бранители“ бб , Прилеп

Изведувач

2015

2017

Назив на договорот: Изведба на линиски инфраструктурни градби од втора категорија на локацијата ДЕЛ ОД НОВОПЛАНИРАНА “НАСЕЛБА ГРАДИНА – прва фаза“

Назив на Работодавачот: ЕЛС Општина Прилеп

Адреса: ул.“Прилепски Бранители“ бб , Прилеп

Изведувач

2015

2016

Назив на договорот: Подобрување на систем водоснабдување во село Јанковец и подобрување на систем за водоснабдување во Ресен (ул.“Славејко Арсов“)

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23 1000 Скопје

Изведувач

2016

2016

Назив на договорот: Чистење на речно корито на река Шемница( од железничкиот мост во Могила 5+800км до сливот во река Ленишка 11+800км), општина Могила

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23 1000 Скопје

Изведувач

2016

2016

Назив на договорот: Чистење на речни корита во пелагонискиот регион-ЛОТ 3 Драгор-Шемница, општина Битола и општина Могила

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23 1000 Скопје

Изведувач

2016

2017

Назив на договорот: Електрично осветлување на раскрсницата во село Царев Двор, изградба на водоводна мрежа во село Сливница и изградба на улици во село Долно Дупени

Назив на Работодавачот: Жикол ДООЕЛ Струмица

Адреса: Антон Панов 14, Струмица

Подизведувач

10/2016

07/2017

Назив на договорот: Реконструкција на кејовите на река Црн Дрим
Назив на Работодавачот: Oпштина Струга
Адреса: Плоштад Мајка Тереза бб, Струга

Изведувач

2016

2017

Назив на договорот: Чистење на каналите во Пелагонискиот регион – Канала Блато (ЛОТ 5) горен тек, Општина Прилеп

Назив на Работодавачот:УНДП

Адреса: ул.“Јордан Хаџи Константинов Џинот” бр.23, 1000 Скопје

Изведувач

2016

2017

Назив на договорот: Изведба на надворешна инфраструктура за ТИРЗ Струга

Назив на Работодавачот: ЖИКОЛ ДООЕЛ СТРУМИЦА

Адреса: Антон Панов бр. 14, Струмица

Подизведувач

2015

2018

Назив на договорот: Рехабилитација и продолжување на канализационата мрежа во Прилеп- II фаза

Назив на Работодавачот: Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co.KG

Адреса: Lilienthalsstrase 33, 34123 Kassel, Germany

Подизведувач

2015

2017

Назив на договорот: Изградба на канализациони линии во Вевчани, Општина Вевчани

Назив на Работодавачот: Министерство за транспорт и врски

Адреса: Ул.“Даме Груев” бр.6, 1000 Скопје

Изведувач

2015

2016

Назив на договорот: Чистење на речни корита во општина Ресен

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2015

2017

Назив на договорот: Изведба на фекална канализација во с.Дрмени, Општина Ресен

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: Ул. Маршал Тито бр.20 Ресен

Изведувач

2015

2016

Назив на договорот: Изнајмување на градежна механизација и транспортни средства, ВС Прилепско поле, Општина Прилеп

Назив на Работодавачот: Прилепско поле, Општина Прилеп

Адреса: Ул. Октомвриска бб, Прилеп

Изведувач

2015

2015

Назив на договорот: Изнајмување на градежна механизација и транспортни средства, ВС Прилепско поле, Општина Прилеп

Назив на Работодавачот: Прилепско поле, Општина Прилеп

Адреса: Ул. Октомвриска бб, Прилеп

Изведувач

2015

2015

Назив на договорот: Изведување на работи за употреба и одржување на главен цевковод 8Ц од км 9+565.40км до км 10+185,40 Стрежево, Општина Битола

Назив на Работодавачот: ЈП Стрежево, Општина Битола

Адреса: Бул. Први Мај, бр. 77, Битола

Изведувач

2014

2017

Назив на договорот: Изградба на фекална канализација со систем за предтретпман на отпадна вода за н.м Канатларци и изградба на дел од фекална канализација со систем за предтретман на отпадна вода за н.м Големо Коњаре, Општина Прилеп, по принцип „клуч во раце“

Назив на Работодавачот: ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ- ГЕВГЕЛИЈА

Адреса: Индустриска ББ, 1480 Гевгелија, Република Македонија

Подизведувач

2014

2015

Назив на договорот: Реконструкција на водоводни и канализациони инсталации во град –Прилеп, по спецификација

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација - Прилеп

Адреса: Ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2014

2015

Назив на договорот: Изведба на линиска инфраструктурна градба од втора категорија- локален систем за фекална канализација- мрежа за фекална канализација во населено место Мало Коњари- Општина Прилеп

Назив на Работодавачот: ЕЛС Општина Прилеп

Адреса: ул. Прилепски Бранители б.б 7500, Прилеп, Република Македонија

Изведувач

2014

2014

Назив на договорот: Чистење на главен канал Калишта-ЛОТ 5, општина Струга

Назив на Работодавачот: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Адреса: ул. Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје

Изведувач

2013

2016

Назив на договорот: Рехабилитација и продолжување на канализационата мрежа во Прилеп- I фаза

Назив на Работодавачот: Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG

Адреса: Lilienthalsstrase 33, 34123 Kassel, Germany

Подизведувач

2013

2014

Назив на договорот: Реконструкција на улици во град Прилеп,по спецификација

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација Прилеп

Адреса: ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2014

2014

Назив на договорот: Изградба на тениско игралиште во општина Битола

Назив на Работодавачот: Општина Битола

Адреса: Булевар 1-ви Мај бр.61, 7000 Битола

Изведувач

2014

2014

Назив на договорот: Изградба на тениско игралиште во општина Ресен

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: ул.Маршал Тито бр.20, Ресен

Изведувач

2013

2014

Назив на договорот: Изведба на фекална канализација за н.м. Долна Бела Црква

Назив на Работодавачот: Општина Ресен

Адреса: ул."Маршал Тито" бр.20, Ресен

Изведувач

2012

2012

Назив на договорот: Шахти на бунарско подрајчје Бегова Ливада-Општина Прилеп

Назив на Работодавачот: ЦМЦ Доо Скопје-главен изведувач/Министерство за транспорт и врски-нарачател

Адреса:Илинденска бр.3/47, Скопје

Подизведувач

2013

2014

Назив на договорот: Реконструкција на улици во град Прилеп, по Спецификација

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и канализација - Прилеп

Адреса: Ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2013

2014

Назив на договорот: Изградба на канализациона мрежа во село Наколец

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул."8 ма Ударна Бригада" 2 , Скопје

Изведувач

2012

2013

Назив на договорот: Изградба на цевковод за резонирање на населба Баир во Општина Битола WC-BIT - 1

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод Битола со кофинансирање од “kfW Bank” - Germany

Адреса: Ул.Климент Охридски бб, 7000 Битола

Изведувач

2012

2013

Назив на договорот: Изградба на пристапен пат до депонија во општина Ресен

Назив на Работодавачот: УНДП

Адреса: ул."8 ма Ударна Бригада" 2 , Скопје

Изведувач

2012

2013

Назив на договорот: Рехабилитација на хидроелектрани,брани и мониторинг опрема, инсталација и набавка на градежен материјал Брана Шпиље

Назив на Работодавачот: SISGEO Srl - Milano

Адреса: Via F.Serpero, 4FI 20060 Masate – (MI) Italy

Изведувач

2012

2012

Назив на договорот: Реконструкција на водоводна мрежа во општина Прилеп, по спецификација

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација Прилеп

Адреса: ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2011

2011

Назив на договорот: Регулација на истек на Река Црн Дрим во Струга

Назив на Работодавачот:: ЕЛЕМ Скопје, ХЕЦ Глобочица Струга

Адреса:Плоштад Мајка Тереза бб, Струга

Изведувач

2011

2011

Назив на договорот: Реконструкција на водоводна мрежа во Прилеп

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација Прилеп

Адреса: ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2011

2012

Назив на договорот: Реконструкција на водоводна мрежа во општина Прилеп, по спецификација

Назив на Работодавачот: ЈКП Водовод и Канализација Прилеп

Адреса: ул.Александар Македонски бб. Прилеп

Изведувач

2010

2011

Назив на договорот: Асфалтерски работи во Битола и Прилеп

Назив на Работодавачот: Општина Прилеп и Oпштина Битола

Адреса: ул."Прилепски Бранители" бр.1,Прилеп и ул. "Булевар 1-ви Мај" бр.61, 7000 Битола

Изведувач

2011

2011

Назив на договорот: Довршување на целосната реконструкција на дрвениот регулационен објект на истекот на реката Црн Дрим

Назив на Работодавачот: АД Електрани на Македонија-Подружница ХЕС Црн Дрим-Струга

Адреса: Плоштад на Револуција бб, Струга

Изведувач

2010

2011

Назив на договорот: Реконструкција на дрвениот регулационен објект на истекот на реката Црн Дрим

Назив на Работодавачот: АД Електрани на Македонија-Подружница ХЕС Црн Дрим-Струга

Адреса: Плоштад на Револуција бб, Струга

Изведувач

2009

2011

Назив на договорот: Изведба на систем за наводнување капка по капка во атарот на село Крани и село Арвати

Назив на Работодавачот: ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ- ГЕВГЕЛИЈА со финансирање од Фонд на Води на РМ

Адреса: Индустриска ББ, 1480 Гевгелија, Република Македонија

Изведувач

2009

2010

Назив на договорот: Реконструкција на водоводна мрежа во општина Прилеп W-002-20021

Назив на Работодавачот: СТРАБАГ-АГ Австрија

Адреса: Donau-City-Straße 91220 Vienna

Подизведувач

2008

2009

Назив на договорот: MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME –MEAP I.20 Реконструкција на водоводна мрежа – ЛОТ5 Струмица

Назив на Работодавачот: ЈКП Комуналец Струмица

Адреса: ул."24 ти Октомври" бр.2, Струмица

Изведувач

2006

2008

Назив на договорот: MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME –MEAP I.20 Реконструкција на водоводна мрежа – ЛОТ5 Струмица

Назив на Работодавачот: ЈКП Комуналец Струмица

Адреса: ул."24 ти Октомври" бр.2, Струмица

Подизведувач